• White Twitter Icon
  • White Facebook Icon
  • White Vkontakte Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon

Распавесць | Share

Бортнік Іван з Бараўлян, уваходаў бортных Палескіх, астравоў Свірэскіх і Вербускіх

TreeBeekeeper Ivan from Barauliany, Palessie forests area, Svireski and Verbuski treebeekeeper's holdings.

Беларусь                     www.bortnictva.by                            Belarus

10 017©Братэрства Босых Бортнікаў. Дзе бортнічкі борцілі - там трэсачкі ляжалі

Бортны Статут

Артыкул 1

Бортны Статут мае намерам акрэсліць падыходы да развіцця бортнага промысла, усталяваць абавязкі і правы бортнікаў у цяперашні час. Да таго ж Статут носіць рэкамендаваны характар і адкрыты да ўдакладненняў.

Статут мае намерам пераносу найлепшых практык, звачаёвага права старажытнасці, унясення заканадаўчага характара Трэццяга Статута Вялікага Княства Літоўскага і адаптацыя да сённяшніх умоў існавання чалавека  і прыроды. 

Асноўная мэта Бортнага Статута - рэгуляванне грамадскіх, прыродна-грамадскіх адносін падчас выкарыстання бортных практык. 

Артыкул 2

Статут Бортны ўводзіцца не суцэльна па адміністрацыйнай тэрыторыі, а асабіста. Толькі чалавек, які займаецца бортніцтвам вырашае, аці прымаць Бортны Статут, аці не. Пры гэтым ніхто не абавязуе ім карыстацца, гэта павінная быць дабравольна. А як хто прымае гэты Статут, то ён мае права карыстацца ім (прытрымлівацца правіл), і мець пацверджанне якасці бортнага промысла ў працяг старажытнай традыцыі і практыкі дзядоў. У гэтым выпадку Статут для чалавека ёсць сертыфікат годнасці ды падтрымкі традыцый бортніцтва.

Артыкул 3

Асноўныя прынцыпы, на якіх ствараецца і якіх прытрымліваецца Статут Бортны: захаванне тутэйшых традыцый бортніцтва, развіццё традыцыйнага бортніцтва (толькі найлепшыя практыкі), неўмешванне ў прыродныя працэсы, руплівае стаўленне да пчол і іхняга свету.

Артыкул 4

Для прыняцця Бортнага Статута дастаткова ў любой пажаданай форме выказаць сваю Прысягу (ў працяг старых традыцый бортных брацтваў), надае правы і накладае абавязкі.

Прысяга бортніка.

Я (ўласнае імя), ўваходаў бортных (назва мясцовасці ці рэгіёну), астравоў (назва леса, пушчы і г.д.) прысягаю Статуту Бортнаму і кажу, што маю цьвёрды намер прытрымлівацца бортных традыцый і лепшых практык, развіваць іх. Прысягаю, што ня буду ўводзіць навіну і парушаць старыну бортнага промысла, традыцый і звычаяў.

Я, бортнік (імя), буду даглядаць і ахоўваць пчол, дрэва ў якім яны жывуць і лес (пушчу) у якой яны лётаюць, працаваць на ўзбагачэнне мясцовай прыроды. А праз 3 гады атрымаць пасаду Белага Бортніка (што ахоўвае і клапаціцца за сваю бортную пушчу і бор).

А калі я, бортнік (імя) парушу сваю прысягу, то не карыстацца мне Статутам Бортным і ад таго быць адлучаным ад бортных традыцый і пазбавіцца пасады Белага Бортніка.

Артыкул 5

 

Дзеля добрага паразумення, Статутам Бортным уводзіцца шэраг паняткаў.

Вытрымкі са статутаў Вялікага Княства Літоўскага

Артыкул 6

Тежъ уставуемъ, хто бы мЂлъ споръ о борти и о входы въ пущы, а хотЂлъ хто кого отъ бортей и отъ входовъ спирати, яко бы хто чіе кольвекъ борти або уходы завелъ въ чужіе руки, яко того много се дЂеть межи мужиковъ, и пчолы для недостатку дани продаетъ, альбо дочцЂ даеть зятю дерево со пчолами въ чужіе села, а тымъ забираньемъ сваръ и невпокой межи сЂсЂди дЂется, и оные на тые пчолы на дерева знаменья свои наложивши за тымъ знаменьемъ новымъ входъ въ тую пущу мЂти будуть, а зася того першого, хто бы первей былъ тыхъ входовъ въ держанью, витискалъ, а споръ о томъ былъ; тогды маеть судъ знаменъ у дере†казати заколоти, и чіе старшое и врослЂшое знаме будеть, тому борти и входы сказати мають, а тые, хто будетъ ново знаменя свои въ чужій островъ внесли, не мають се у тое уступовати. И вжо отъ того часу хто бы съ подданыхъ нашихъ князскихъ панскихъ и земянскихъ дерево бортное за границу пановъ своихъ отдавалъ даровалъ и якимъ кольвекъ обычаемъ въ чужіе руки заводилъ, таковый маеть горломъ каранъ быти, а тое дерево засе тому пану маеть быти превернено, чіе первей было.

Артыкул 7

Хто бы чужое дерево бортное со пчолами сосну або дубъ обчеръ, або корень у земли обрубалъ, або пожаромъ обжогъ, або яко кольвекъ сказилъ; тот за тое дерево со пчелами повиненъ будеть кгвалтъ платити д†копе грошей. А хто бы злодЂйскимъ обычаемъ, або умыслнЂ кого вытискаючи, сосну со пчолами зжогъ, або въ которой пчолы бывали, знамена вырубалъ, або огнемъ выжогъ, а то бы на него переведено; тогды маеть тому пану чіе дерево со пчолами за сосну и за дубъ, въ которомъ пчолы бывали, д†копе грошей, а за сосну бортную и за дубъ, гдЂ еще пчолы не бывали, копу грошей, и за кремъ безъ борти, иле ихъ сказилъ, по полкопы грошей.

Артыкул 8

Хто бы кому пчолы выдралъ не подлаживаючи, а дерева не сказилъ; тогды повиненъ будеть за кождые таковы пчолы заплатити д†копе грошей. Хтобы въ дому або и въ пасецЂ пчолы выдралъ, а дошли бы его купою або присегою; тогды маеть заплатити три грошей, окромъ естьли бы кого зъ лицомъ поймано, такового мають сказати яко злодЂя.

Артыкул 9

Тежъ обачивши есмо въ томъ шкоду земскую, ижъ которіе близко села одны съ другими въ сусЂдствЂ, маючи вазнь межи собою, такъ тежъ люди переЂжчіе въ пущахъ на станахъ своихъ и пастухи, пасучи кони и быдло въ пущахъ на станахъ своихъ, пожаръ отъ становъ своихъ пущаютъ, а тымъ дереву бортному пчоламъ звЂру и птахомъ шкоду великую чинятъ; уставуемъ на таковыхъ, хто бы смыслне недбалствомъ своимъ у пущи и в остро†въ дубровахъ огнем пожаръ пустилъ, будь сусЂди або пастухи межи собою, такъ тежъ и купцы люди переЂждчіе, а стоявши на пущи станомъ огню на станЂ своемъ не загасили, таковый, на кого слушне правомъ будеть переведено, маеть горломъ каранъ быти, а шкоду зъ маетности его платити.

Артыкул 10

 

Тежъ уставуемъ: которые мають борти свои в пущы нашо[й], г[о]с[по]д[а]рской, або тежъ князской, паньской и земяньской которымъ обычаемъ мають бортей своихъ ужывати, а то тымъ обычаем: хто маеть борти свои або озера, або сеножати, або при сеножатехъ лазни у чыей пущы, тогды к озеру з неводомъ ехати волно, а собаки ему не брати, ани рогатины, ани жадное стрелбы, чым бы мелъ в зверу шкоду учынити. А хто маеть сеножати в чыей пущы, тотъ маеть сеножатей своихъ старыхъ ужывати, а новыхъ не маеть прибавляти. А если бы старые сеножати заросъли, тотъ можеть ихъ засе собе ростеребити. Хто тежъ мает борти у чыей пущы, бортники, которые мають ходити ку ихъ бортямъ, не мають из собою псовъ брати, ани рогатинъ, ани жадъное стрелбы, чымъ бы мелъ зверу шкоду вчынити, але бортники толко мають мети сокеру а пешню, чымъ бы борть робити. А к сеножатямъ ити толко зъ секерами, чымъ заросли ростеребити, а с косою, чымъ ее косити. А вед же тымъ, которые озера мають в чыей пущы, кгды приедуть зиме озеръ своихъ волочити, волно имъ дровъ с тое пущы к лазнямъ своимъ взяти и корыта на рыбу вделати. А тымъ, которые сеножати мають, вольно на стырьту албо на стогъ або одърыну учынити, албо огородити. А бортникомъ волно на лезиво лыкъ албо лубья на лазбень и на инъшые потребы, што бортникомъ на потребы ихъ борътницкие прислухаеть, тыле, иле имъ потреба будетъ, възяти што можеть на собе занести, а не возомъ вывезти.

А кгды дерево, в которомъ борть ихъ будеть, обалитъся со пъчолами або и безъ пчолъ, волно имъ улей з бортью выпустити и вывести, а веръховъе и корен[ь]е оставити в пущы тому пану, чыя пуща будет. А дерева на будованье и дровъ за тыми ихъ входы нихто с чужое пущы брати не маетъ, нижли хто маеть здавна озера, сеножати и борти в чыей пущы, тогды озеръ, сеножатми а бортьми чужое пущы взяти не можеть.

А тотъ, в чыей пущы озера, сеножати и боръти будуть, такъже тыхъ чужыхъ входов в своей пущы отняти не можеть. А кгды пущу свою ростеребливати всхочеть, не маеть борътямъ и дереву борътному жадное шкоды чынити. А если бы хто, ниву розробливаючы, чые дерево борътное або на борть вделаное кремленое або со пчолами, або и без пчолъ, очеръ або пожаромъ опалилъ и шкоду якую тому дереву учынилъ, с чого бы тое дерево мело схнути, тотъ тому, чыему дереву шкоду учинилъ, за то повиненъ будеть платити подле уставы нашое, нижей описаное. А кгды на чыемъ поли чужое дерево борътное будеть, тотъ, оручы тое поле свое, не маеть чужого дерева борътного близко подъорывати такъ, яко бы от сохи осномъ дерева досегнути не могъ. А если близко тое дерево подъореть, а тое дерево для того усхнеть, тогды тотъ повиненъ будеть за тое дерево платити подле уставы, нижей описаное. А хто бы таковую пущу розробилъ, предъсе давнихъ уходниковъ от борътей, озер, сеножатей отбивати не маеть, а они тежъ, ходечы до тыхъ уходов, збожъю никоторое шкоды чынити не мають.

Артыкул 11

Тежъ уставуемъ: хто бы мелъ споръ о борти або о въходы у пущы, а хотелъ хто кого от бортей и от входовъ вытискати, а яко бы колвекъ чые борти або входы хто завелъ в чужые руки, яко того много ся дееть межы мужыковъ, ижъ пчолы для недостатку дани продаеть або по дочъце дасть зятю дерево зо пчолами у чужое село, а тымъ забираньемъ свары и неупокой межы суседы деются, а оный, на тые пчолы знамена свои положывшы, за тыми знамены новыми входы в тую пущу мети будет, и зася того первшого, хто бы первей был тыхъ входовъ в держан[ь]и, з нихъ вытискалъ, а споръ о томъ былъ, тогды маеть судъ знаменъ в дереве казати заколоти, и чые старъшое и врослейшое знаме будеть, тому боръти и входы сказати маеть. А тые, хто будеть ново знамена свои у чужый островъ внесли, не мают ся в то вступовати, а шкоду дерева колотого маеть заплатити водлугъ уставы, нижей описаное. И вжо от того часу хто бы с подданых нашыхъ, такъ тежъ подъданыхъ князскихъ, паньскихъ и земяньскихъ дерево борътное за границу пановъ своихъ отдавъшы даровалъ и якимъ кольвекъ обычаемъ у чужые руки заводил, такового маеть панъ его карати водлугъ важности выступу, а тое дерево зася тому пану маеть быти приверънено, чые первей было.

Артыкул 12

 

Устава дереву бортному.

Хто бы чужое дерево бортное со пчолами, сосну або дубъ або иншое дерево бортное сказилъ, корень у земли урубалъ або пожаром ожогъ, або яко кольвекъ неумысльне с пригоды попсовалъ, тотъ за кождое дерево со пчолами будеть винен платити по две копе грошей, а за выробленое без пчолъ - копу грошей, за кремъ - полъкопы грошей. А хто бы кгвалтовне, умыслне вытискаючи кого з кгрунту або з уходовъ звечныхъ альбо тежъ злодейскимъ обычаемъ дерево бортное очер або зжогъ, або знамена вырубал, або огнемъ выжогъ, а то бы на него переведено, тогды маеть тому пану, чые дерево, так платить: за борть со пчолами неподбираными - три рубли грошей; за дерево бортное, где первей пчолы были, хотя без пчолъ, зопсованое, - по две копе грошей; за дерево, на борть выробленое, где еще пчолы не были - копу грошей, а за кремъ без борти, иле ихъ сказилъ - за кождый по полкопы грошей.

Артыкул 13

Хто бы кому пчолы выдралъ неподлажоные, а дерева не сказилъ, тогды повиненъ будеть за каждые таковые пчолы заплатити две копе грошей. Хто бы кому в дому альбо в пасеце, албо в лесе на дереве з улья або с кореника поставеного пчолы выдрал альбо з ульем взял, а дошли бы его копою альбо якою просокою, тогды маеть заплатити три рубли грошей. Окромъ если бы кого з лицомъ поймано, такового мають сказати, яко злодея, на горло. А хто бы свепет в чыемъ лесе умыслне порубалъ и медъ выбралъ, тотъ маеть за то шесть рублей грошей заплатити.

Артыкул 14

Тежъ обачывшы есмо в томъ шкоду земъскую, ижъ которые, яко ся одны з другими у суседъстве маючы васнь межы собою, такъ тежъ люди перееждчые у пущахъ на станехъ своихъ и пастухи, пасучы кони и быдло в пущахъ, пожаръ от становъ своихъ пущають, а тымъ дереву борътному, пчоламъ, зверу и птахом шкоду великую чынять, уставуемъ: на таковыхъ, хто бы умысльне з вазни одинъ противъ другому у пущы, у борехъ, гаехъ, лесехъ, дубровахъ огнемъ пожаръ пустилъ и шкоду в попаленью дерева почынилъ, тогды таковый, за доводомъ слушнымъ правънымъ шкоду, огнемъ в дереве учыненую, з маетности своее платити будеть повинен. А если бы хто неумыслне, прачучы новину або сеножати, або до дерева борътного, озеръ, сеножатей ходечы, або пастухи, пасучы быдло, або роботы лесные справуючы, або в ловехъ будучы, неопатрностью своею або з якое иное пригоды пожаръ пустилъ, таковый, отпрысегнувшысе, же то неумысльне уделалъ, от того воленъ быти маеть. А если бы присегнути не хотелъ, тогды шкоду, огнемъ учиненую, платити виненъ будеть.